Stabilní katastr
Vznik stabilního katastru byl spojen s rostoucí potřebou habsburského státního aparátu zvýšit příjmy plynoucí z daní, což předpokládalo podchytit
všechny potenciální plátce, stanovit rozsah jejich majetku a určit výši daně. Nezbytným podkladem pro tyto operace byly společně se statistickými údaji také katastrální mapy.

Katastrální operát stabilního katastru je tvořen třemi dílčími soubory:
Ø
      vceňovací operát – dokumenty a protokoly, jež jsou výsledkem srovnávacích a bonitačních šetření, tvoří podklad pro vlastní ocenění pozemků
Ø
      písemný operát – údaje k jednotlivým parcelám (majitel, výměra, pěstovaná plodina, bonitní třída a čistý výnos)
Ø
      měřický operát – originální mapy, povinné císařské otisky - ukázka starého Mostu @ legenda, speciální mapy atd.

Interpretační klíč originální mapy - pdf.

Projekt vizualizace map SK ve spolupráci s NPÚ.

    Z velkého množství dochovaných verzí map stabilního katastru, které se od sebe liší nejen kvalitou, ale často i měřítkem, jsou pro účely sledování vývoje krajiny nejvhodnější povinné císařské otisky v měřítku 1:2 880, při podrobnějších měřeních (centra měst) také 1:1 440 a 1:720,  které zachycují stav v době mapování, tj. 1826-1843 (Čechy) a 1824-1836 (Morava a Slezsko). Tyto mapy často nejsou dostupné zejména pro území bývalých Sudet,  avšak velmi dobře je lze nahradit  originálními mapami, což jsou mapy vytvářené přímo v terénu pomocí měřického stolu a později ručně kolorované. Narozdíl od povinných císařských otisků byly používány jako reambulační mapy, což se projevilo změnou parcelních čísel, zakreslením nových stavebních pozemků, opravou německých názvů na české apod. Všechny změny jsou naštěstí vyznačeny červeným inkoustem, lze je tedy snadno odlišit od původních zákresů.
Mapy byly vyhotoveny pro každé katastrální území, jež je většinou zobrazeno na několika listech, přičemž klad těchto listů je zobrazen na deskách obsahujících daný katastr a zároveň na některém z listů. Pozemky jsou barevně členěné podle druhu a jsou opatřeny parcelním číslem, které odpovídá písemnému operátu.
Velmi významnou a téměř nevyužívanou součástí měřického operátu stabilního katastru jsou také mapy pozemkové knihy  a mapy vodní knihy v sáhovém měřítku 1 : 2880, které poskytují velmi detailní informace o vlastnictví jednotlivých parcel či o správcovství úseků vodních toků a výkonu vodních práv (mlynářského apod.).
Katastrální operát stabilního katastru (včetně měřického) je uchováván a spravován v Ústředním archivu zeměměřictví a katastru (ÚAZK) v Praze, kde je možno si mapové listy prohlédnout a pořídit (zatím však pouze černobílé) kopie. V dohledné době bude v badatelně ÚAZK možnost velkoformátového skenování.

Laboratoř geoinformatiky UJEP studuje v posledních letech možnosti využití map stabilního katastru pro studium krajiny a postupně připravuje aplikace těchto map do prostředí mapového serveru.


Copyright © Laboratoř geoinformatiky UJEP - http://www.geolab.cz