Využití map Stabilního katastru v oblasti ochrany kulturních památek

Projekt řešený ve spolupráci s Národním památkovým ústavem

Projekt vzniknul na základě smlouvy o spolupráci mezi Národním památkovým ústavem (NPÚ) a Univerzitou J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Hlavní náplní projektu je digitalizace map Stabilního katastru pokrývající katastrální území vybraná pracovníky NPÚ (zejména městské a vesnické památkové zóny) a jejich následné zpřístupnění na Internetu.

Cíle projektu:

  1. převod vybrané části mapového operátu Stabilního katastru do digitální formy

  2. tvorba datové struktury a utřídění dat

  3. výběr vhodné metody prezentace dat na Internetu a její ověření na modelových katastrech

  4. aplikace metody na všechny naskenované katastry

V rámci projektu bylo dosud naskenováno cca 1 200 mapových listů tvořících 205 katastrálních území, což je cca 1,6% z celkového počtu současných k. ú. v ČR.


ad 1)
Na základě požadavků NPÚ byly po jednotlivých mapových listech formátu A1 digitalizovány mapy katastrálních území. Preferovány byly tzv. povinné císařské otisky, což jsou nejlépe zachované kopie originálních map vytvářených přímo v terénu. Povinné císařské otisky vynikají jemnými a jasnými barvami a neobsahují žádné dodatečné vpisy. V případě katastrálních území, pro něž se povinné císařské otisky nezachovaly, byly naskenovány zmíněné originální mapy. Jejich kvalita a zachovalost je podstatně nižší než u předchozích, obsahují též záznamy pozdějších revizí (změny parcelních čísel, nové parcely apod.). Oba jmenované soubory map Stabilního katastru jsou uloženy v Ústředním archivu zeměměřictví a katastru (ÚAZK) v Praze.

Jelikož pracoviště ÚAZK nedisponuje velkoformátovým scannerem a nebylo možno převážet tolik objemných mapových listů, byl od firmy DataSystem zapůjčen A1 scanner a umístěn v badatelně ÚAZK. Po pěti dnech nepřetržitého skenování byl veškerý požadovaný materiál digitalizován v rozlišení 300 dpi ve formátu JPEG, jenž při dobré kvalitě rastru neklade zbytečně vysoké nároky na paměť počítače.


nahoru


ad 2)
Data jsou tříděna do okresů a katastrálních území, přičemž jednotlivé mapové listy jsou označeny českým (popř. německým či oběma) názvem k. ú. a číslem dle původního kladu. Na jednom listě (rastrovém obrázku) se může vyskytnout i několik menších listů, takový rastr je pak označen více čísly.

Je nutno si uvědomit, že se historické hranice katastrálních území velice často liší od současných, proto se může stát, že se pod názvem k. ú. skrývá poněkud jiné území než jsme hledali. Vně katastrálních hranic jsou na mapách uvedeny názvy sousedních katastrů, což usnadňuje orientaci.

nahoru


ad 3)  Při výběru vhodného způsobu online prezentace těchto map přicházely v úvahu dvě možnosti:

  • zobrazení map v prostředí aplikace ZOOMIFY™

Aplikace Zoomify je volně stažitelný software určený pro prezentaci objemných obrazových dat. Umožňuje běžné operace (přiblížení, posun), které jsou pro rastrové mapy plně postačující. Načítání je rychlé a díky použitému způsobu zobrazování je možno prezentovat data s vysokým rozlišením. Ukázka.

Z výše uvedeného je zřejmé, že pro daný účel je vhodnější aplikace Zoomify. Hlavním důvodem pro její výběr jsou však potíže s georeferencí císařských otisků Stabilního katastru (na mapových listech není zobrazen mapový rám, tudíž chybí rohy mapového listu, které se používají pro umístění listu do souřadného systému). Originální mapy mapový rám i označení sekce obsahují a není tedy problém je georeferencovat (např. v programu TopoL), avšak z celkového počtu naskenovaných katastrů tvoří jen nepatrnou část.
 


 

nahoru